Internet Archive BookReader

The Samkhya Karika Of Ishvara Krishna Radhanath Phukan